กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

ความสำคัญ

“สามัคคี คือพลัง พลังก่อเกิดความสำเร็จ ” ความรัก ความผูกพัน ความห่วงใย สัมพันธภาพที่ดี จำเป็นต้องมีอยู่ในองค์กร

สมาชิกในองค์กรของท่าน เป็นเช่นนี้หรือไม่ 

  • ขาดความรัก ความผูกพัน ไม่ใยดีต่อกัน
  • ขาดความสามัคคี ไม่ร่วมแรงร่วมใจ ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
  • ขาดกำลังใจ ท้อแท้ หดหู่ รู้สึกเหนื่อย และเบื่อหน่าย
  • มีความขัดแย้ง ทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคลมากขึ้น
  • ทำงานเป็นทีมด้วยความยากลำบากเพราะขาดสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  • ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีทิศทางเดียวกันในการทำงาน
  • องค์กรไม่เติบโตตามนโยบายของผู้บริหาร ส่วนสำคัญเกิดจากการขาดกลุ่มสัมพันธ์

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทำงาน เป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

“กิจกรรม : กลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ในองค์กร ” เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรใน องค์กร โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิด ความรัก ความผูกพัน ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ทำให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามเจตนารมภ์ของผู้บริหารที่วางไว้

 

รายละเอียดเนื้อหาของกิจกรรม

1.กิจกรรมการเตรียมความพร้อม

2.กิจกรรมการสร้างสายสัมพันธ์

3.กิจกรรมการบูมกลุ่ม

4.กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

5.กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

6.สรุปกิจกรรมประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีม

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.ได้รับความสนุนสนานและผ่อนคลายความเครียด

2. ฝึกความพร้อมด้านสติปัญญาและความคิด สร้างสรรค์

3. ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

4. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี ในกลุ่มองค์กร

5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ด้วยความรักความผูกพัน

6. บทบาทภาวะของผู้นำในการทำงานเป็นทีม

 

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรอบรม-สัมมนาด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้าง การทำงานเป็นทีม

2. แบ่งกลุ่ม Workshop ทำกิจกรรมต่างๆ เน้นความสนุกสนาน สร้างสายสัมพันธ์ เพิ่มความสามัคคีเพื่อประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

3. แบ่งกลุ่ม Workshop นำกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติมาสรุปเป็น แนวคิดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนประสิทธิผล

บริการอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการอบรม

ครบครันเต็มรูปแบบ

ทางสถาบันฯ มีอุปกรณ์เครื่องเสียงในการอบรม ครบครันเต็มรูปแบบ..ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมิกซ์เสียง ลำโพง ไมค์ลอย ไมค์ Head Set เครื่องเล่น DVD ไฟดิสโก้เทค และอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ในการอบรม ทางสถาบันฯ ได้จัดเตรียมไปพร้อมสรรพ ทำให้การ สัมมนาราบรื่นได้ผลดียิ่งประสบความสำเร็จด้วยดี ตลอดมา

นอกจากนี้ยังมีคาราโอเกะให้บริการด้วยในกรณี ที่ต้องการให้จัดกิจกรรมภาคกลางคืนต่อเนื่องเพื่อ  สร้างความสนุกสนาน เฮฮา หล่อหลอมความสามัคคี ได้อย่างดียิ่ง

   

  

   

Related Posts

Comments are closed.