บทบาทภาวะความเป็นผู้นำองค์กร

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ

ความสำคัญ

“ผู้นำต้อง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีศิลปะในการ จูงใจผู้ตามทำให้เกิดการยอมรับ ทำให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา อย่างจริงใจ ทำให้มีความเชื่อมั่น ให้ความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน”

 

ท่านหรือผู้บริหารในองค์กรของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

  • ไม่รู้ว่าจะบริหารและนำองค์กรได้อย่างไร?
  • ไม่รู้ว่าผู้นำต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?
  • ไม่รู้ว่าผู้นำต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร?
  • ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือ
  • ไม่รู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้าง?
  • ขาดทัศนคติในภาวะความเป็นผู้นำ
  • ขาดคุณสมบัติภาวะความเป็นผู้นำ

 

หลักการและเหตุผล

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง  ในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแรง เจริญรุ่งเรือง คำว่า “ผู้นำ” มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครอีกหลายคน  ในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแรง เจริญรุ่งเรือง คำว่า “ผู้นำ” มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครอีกหลายคนจะเข้าใจ ผู้นำต้องสามารถ บริหารชี้นำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ บางคนก้าวขึ้นสู่ผู้บริหาร เป็นผู้นำในองค์กรตามตำแหน่ง ที่ได้รับ แต่ไม่ทราบว่าเป็นผู้นำแล้วต้องนำอย่างไร? มีคุณสมบัติอย่างไร? ทำอย่างไร? ปฏิบัติอย่างไร? การไม่มีความรู้ ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำมีผลทำให้องค์กรไม่เจริญเติบโต ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงวางไว้

การอบรม หลักสูตร “ บทบาทภาวะความเป็นผู้นำในองค์กร” จะช่วยทำให้ผู้นำในตำแหน่งต่างๆ รู้บทบาทและหน้าที่ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการได้

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา 

1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำ
– ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ
– คุณสมบัติของผู้นำ
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ

2. ปรับทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ

3. มีเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์เพื่อ การบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน

4. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเวลา

5. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม

6. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทผู้นำทีม

7. ฝึกปฏิบัติ ให้กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออก ในการทำงาน เป็นทีม

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ
– ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ
– คุณสมบัติของผู้นำ
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ

2. ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ

3. เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการ บริหารคนให้เหมาะสมกับงาน

4. เทคนิคการบริหารเวลา

5.  การทำงานเป็นทีม 

6.  การเป็นผู้นำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ฝึกปฏิบัติ ให้กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออก ในการ ทำงานของผู้นำทีม

 

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญ ของการเป็นผู้นำ

2. มีความเข้าใจในคุณสมบัติของผู้นำว่ามีอะไรบ้าง?

3. รู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ

4. มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำมากยิ่งขึ้น

5. มีเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ทำ ให้บริหารคนให้เหมาะสมกับงานได้มากยิ่งขึ้น

6. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเวลาแบบผู้นำ

7. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารทีมให้มี ประสิทธิภาพ

8. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทผู้นำทีมว่าต้องนำทีม อย่างไร?

9. มีความกล้ามากยิ่งขึ้นในภาวะผู้นำทีม 

 

วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการ สอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ

2. ฝึกปฏิบัติในการทำงานเป็นทีม ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

3. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้ คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร

4. สรุปและประเมินผลโดยวิทยากร 

   

   

Related Posts

Comments are closed.