หลักคิด หลักปฏิบัติ การทำธุรกิจเครือข่าย

ความสำคัญ

“ทำอะไร? ก็ต้องมีหลัก… หลักคิด..หลักการปฏิบัติ.. ทำธุรกิจเครือข่ายช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ ”

ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ทำให้ ความหวัง ความฝันของผู้คน เป็นจริงได้ แต่การทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ อย่างมั่นคง  จำเป็นที่จะต้องมีหลักคิด..หลักปฏิบัติ..ในการทำธุรกิจด้วย

 

 

สมาชิกในองค์กรของท่าน หรือ  ตัวท่านเองทำธุรกิจเครือข่ายเป็นเช่นนี้หรือไม่?

  • ไม่มีหลัก ไม่มีแนวคิด ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย อย่างชัดเจน ทำธุรกิจแบบผิดๆ ถูกๆ
  • ไม่มีหลักการทำธุรกิจ ขายไม่ได้ สปอร์นเซอร์คนไม่ได้ ชวนคนไม่เป็น
  • ขาดกำลังใจ ท้อแท้ หดหู่ รู้สึกเหนื่อย ไม่มีรายได้เพิ่ม มีแต่ค่าใช้จ่าย
  • ขาดเทคนิค ขาดหลักการ ขาดวิธีการ  ตอบข้อโต้แย้งไม่ได้ 
  • สมาชิกในองค์กรทำงานไม่ได้ พึ่งแต่ตัวเราหรืออัพไลฟ์ เพียงอย่างเดียว
  • ไม่มีวิธีการ ไม่มีหลักคิดที่ถูกต้องในการทำธุรกิจเครือข่าย 
  • ไม่มีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทำแบบมั่วๆ ตามๆ กันไป สุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล

การก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือสิ่งที่ทุกคน ฝันและปรารถนา การทำธุรกิจเครือข่ายเป็นเส้นทางหนึ่งที่ทำ ให้ความฝันและความปรารถนาเป็นจริงได้ แต่การทำธุรกิจ เครือข่ายไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด มีผู้คนจำนวนมากมายล้ม เหลว หมดเนื้อหมดตัวกับธุรกิจเครือข่าย ทั้งนี้เพราะไม่มีหลัก ในการคิดและการปฏิบัติในการทำธุรกิจเครือข่าย

การอบรม “หลักคิด..หลักปฏิบัติ..การทำธุรกิจเครือข่าย” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีแนวคิด มีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำธุรกิจเครือข่าย ทำให้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

 

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจเครือข่าย
1.1. ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร?
1.2. ธุรกิจเครือข่ายมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิต อย่างไร?
1.3. ธุรกิจเครือข่ายดีกว่างานอื่นๆและธุรกิจอื่นอย่างไร?
1.4. ทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่าย

2 หลักคิดที่ถูกต้องในการทำธุรกิจเครือข่าย
1.5. หลักคิดการเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้อง
1.6. หลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเครือข่าย
1.7. หลักการตั้งเป้าหมาย
1.8 . หลักการบริหารเวลาและการวางแผน
1.9. หลักคิดในการลงทุนทำธุรกิจเครือข่าย

3. หลักปฏิบัติการทำธุรกิจเครือข่ายเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
– ขั้นตอนที่ 1. หลักการใช้ “เครื่องมือ” ในการทำธุรกิจเครือข่าย
– ขั้นตอนที่ 2. หลักการใช้ผลิตภัณฑ์ 100 %
– ขั้นตอนที่ 3. หลักการทำบัญชีรายชื่อและการคัดสรร
– ขั้นตอนที่ 4. หลักการเชิญและการนัดหมาย
– ขั้นตอนที่ 5. หลักการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจ
– ขั้นตอนที่ 6. หลักการตอบข้อโต้แย้ง
– ขั้นตอนที่ 7. หลักการติดตามผล
– ขั้นตอนที่ 8. หลักการเรียนรู้

 4. เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำธุรกิจเครือข่าย

 

ผลที่ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้รับ 

1. มีหลักคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่
– ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร?
– ธุรกิจเครือข่ายมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตอย่างไร?
– ธุรกิจเครือข่ายดีกว่างานอื่นๆและธุรกิจอื่นอย่างไร?
– ทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่าย

2. มีหลักคิดที่ถูกต้องในการทำธุรกิจเครือข่าย
– หลักคิดการเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้อง
– หลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเครือข่าย
– หลักการตั้งเป้าหมาย
– หลักการบริหารเวลาและการวางแผน
– หลักคิดในการลงทุนทำธุรกิจเครือข่าย

 3. มีหลักการปฏิบัติการทำธุรกิจเครือข่ายเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
– ขั้นตอนที่ 1. หลักการใช้ “เครื่องมือ” ในการทำธุรกิจเครือข่าย
– ขั้นตอนที่ 2. หลักการใช้ผลิตภัณฑ์ 100 %
– ขั้นตอนที่ 3. หลักการทำบัญชีรายชื่อและการคัดสรร
– ขั้นตอนที่ 4. หลักการเชิญและการนัดหมาย
– ขั้นตอนที่ 5. หลักการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจ
– ขั้นตอนที่ 6. หลักการตอบข้อโต้แย้ง
– ขั้นตอนที่ 7. หลักการติดตามผล
– ขั้นตอนที่ 8. หลักการเรียนรู้

4. มีเทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำธุรกิจเครือข่าย ทำให้ไม่ท้อถอย

 

วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรอบรม – สัมมนาด้วยแนวคิดพร้อมตัวอย่าง ประกอบการอบรม

2. นำแนวคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดเพื่อนำไปใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนประสิทธิผล

   

 

   

Related Posts

Comments are closed.