แวว 7 ประการของคนรวย คนที่ประสบความสำเร็จ

“เมล็ดพันธ์ที่ดีย่อมเจริญเติบโตในผืนดินที่ดีฉันใด คนจะร่ำรวยประสบความสำเร็จย่อมต้องมีความพร้อม
มีองค์ประกอบ มีปัจจัยความสำเร็จฉันนั้น”


คนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วล้วนต้องการความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น ทุกคนมีความหวังมีความใฝ่ฝัน
ต้องการมีวิถีทาง มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่มีใครอยากจน อยากลำบาก ทุกคนอยากรวย อยากประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ในช่องทางหลายๆ ช่องทาง หลากหลายอาชีพที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนรวยนั้น ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยของความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้น เหตุและปัจจัยของความสำเร็จในแต่ละอาชีพนั้น คือแนวโน้มของคนคนนั้นว่าจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่า กล่าวอีกความหมายหนึ่งคือมีแววที่จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ หรือถ้าไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กล่าวถึงแวว 7 ประการของคนที่จะประสบความสำเร็จ เปรียบเสมือนแสงสีเงิน แสงสีทองของพระอาทิตย์ในยามเช้าหรือรุ่งอรุน ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่ากำลังจะเช้าแล้ว เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีแววที่สิ่งนั้นๆ จะปรากฎขึ้นทั้งสิ้น คนจะรวยหรือจะประสบความสำเร็จก็เช่นกันล้วนแล้วแต่ต้องมีแววของความสำเร็จนั้นก่อน เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงอยากรู้ว่ามันคืออะไร แล้วท่านมีแววของความสำเร็จหรือไม่ แววของคนที่จะร่ำรวยพบกับความสำเร็จนั้นมี 7 ประการด้วยกัน กล่าวคือ

1. มีกัลยาณมิตร หรือ ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “กัลายาณมิตรตา” แววของคนจะประสบความสำเร็จในประการแรกนี้คือ เราต้องมีมิตรที่ดี มีผู้สนับสนุนที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมของบุคคลที่ดี มีคนคอยค้ำชู เคยมีคำกล่าวว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ย่อมขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” คำกล่าวนี้มีความชัดเจนอยู่ในตัวเอง คนเราแม้จะเก่งเพียงใดแต่ถ้าขาดผู้สนันสนุน ขาดคนเอาใจใส่ดูแล ขาดมิตรที่ดี ขาดเพื่อนที่ซื่อสัตย์ ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามล้วนแล้วต้องมีผู้สนับสนุนทั้งสิ้น ทำธุรกิจไม่มีลูกค้าสนับสนุนจะมีรายได้มีกำไรได้อย่างไร เป็นเจ้านายไม่มีลูกน้องช่วยงาน งานนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร ฉันใดก็ฉันนั้น ทุกอย่างต้องมีต้นน้ำ มีคนคอยค้ำชู การสำนึกรู้บุญคุณ มีความกตัญูญู คือฐานของความสำเร็จในข้อนี้ ไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ได้ หากลองมองย้อนกลับไปตั้งแต่เกิด ถ้าคนทุกคนไม่มีคุณพ่อคุณแม่ ปู่ ยา ตา ยาย ญาติ พี่น้อง ที่ให้การดูแลเอาใจใส่มาตั้งแต่เล็กๆ คนทุกคนคงไม่เจริญเติบโตมาถึงบัดนี้ เพราะฉะนั้น ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชี้วิตไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ ก็ตาม เราต้องสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรู ต้องช่วยเหลือผู้คนให้มากๆ สร้างลักษณะนิสัยที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแยมแจ่มใส ไม่สร้างเหตุและปัจจัยที่ก่อศัตรู เช่นการเอาเปรียบผู้อื่น แสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นมาเป็นของตน ยิ่งมีคนรักมากเท่าไหร่ก็จะมีคนสนับสนุนมากเท่านั้น สิ่งสำคัญคือการสนับสนุนจากคนดีมีเมตตา ดังนั้นให้คบคนดีเยอะๆ คบคนดีมากๆ ดั่งสุภาษิตที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” มีคำถามถามว่า ถ้าอยู่คนเดียวแล้วเราจะคบกับใคร คำตอบคือ คบกับความคิดด้านที่เป็นบัณฑิต คือด้านบวก ด้านที่สร้างสรรค์ ด้านที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จมีช่องทางร่ำรวย อย่าคบกับความคิดด้านที่เป็นคนพาล คือความคิดที่เป็นลบ ความคิดที่ไม่ดี เพราะโดยปกติความคิดของคนเรามักจะมีความคิดที่ไม่ดีอยู่แล้ว เพราะสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นอยู่มักจะนำเสนอสิ่งที่เป็นลบตลอดเวลา ดังนั้นแววของคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จในประการแรกนี้คือ มีกัลยาณมิตร มีเพื่อนที่ดี มีคนที่มีความคิดรวยสนับสนุน

2. มีความสงบ เรียบร้อย ไม่ก่อเวร ไม่ก่อศัตรู ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “ศีลสัมปทา” แววของผู้ประสบความสำเร็จ ในประการที่ 2 นี้ จะสอดคล้องกับข้อแรกคือ นอกจากเรามีมิตรที่ดีที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วต้องไม่มีศัตรู คอยอาฆาตมาตรร้าย การมีศัตรูไม่ใช่เรื่องดี เป็นการบั่นทอนความสำเร็จ ต้องระมัดระวัง หวาดระแวงว่าภัยจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ ไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวก จะทำกิจการอะไรก็ติดขัดไปหมด ดังนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จมีแววของความร่ำรวยนั้น ต้องมีพฤติกรรมไม่ก่อศัตรู มีแต่ให้อภัย ให้ความรักความเมตตา ทำอะไรก็จะมีแต่คนห้อมล้อมสนับสนุน เคยดูภาพยนต์กาหลีชุด “อิมซังอ๊ก” ยอดพ่อค้าหัวใจทรนง มีคำกล่าวว่า “ ถ้าเราทิ้งดาบความแค้น 1 เล่ม เราจะได้ดาบช่วยเหลือคน 1,000 เล่ม” ดังนั้น หากเรามีศัตรูอยู่แล้ว การละทิ้งความแค้น ความอาฆาต พยาบาท จะทำให้เรามีจิตใจดีขึ้น อยากจะกล่าวว่า “ถ้าเราทำให้ศัตรูมาเป็นมิตรได้ 1 คน เท่ากับเรามีมิตรเพิ่มขึ้น 1,000 คน” การทำบุญแผ่นเมตตาให้กับศัตรูทุกวันก่อนนอน จะช่วยทำให้อุปสรรค ปัญหา ขวากหนามต่างๆ หมดไป ทำให้ศัตรูไม่คิดทำร้าย ความสำเร็จที่ต้องการ ก็จะใกล้เข้ามามากขึ้น ฉะนั้นแววของผู้ประสบความสำเร็จในประการ 2 นี้คือ มีความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อเวร ไม่ก่อศัตรู

3. มีแรงจูงใจที่อยากประสบความสำเร็จ ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “ฉันทสัมปทา” แววของคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จในประการที่ 3 นี้ ถือเป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งคือ แรงจูงใจหรือเป้าหมายที่ต้องการความสำเร็จ อาจกล่าวได้ว่า ที่ใดไม่มีเป้าหมาย ที่นั่นไม่มีความสำเร็จ คนเราอยากรวย อยากประสบความสำเร็จ ต้องมีแรงจูงใจหรือเป้าหมายที่ต้องการก่อน แล้วหาวิธี หาเส้นทาง หาอาชีพ ที่ตนเองถนัด ที่ตนเองรัก ที่ตนเองชอบ ทำอย่างสุดชีวิต ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ชีวิตคนเราเกิดมาต้องมีเป้าหมาย ถ้าไม่มีเป้าหมายก็เหมือนแมงกระพรุนที่ล่องลอยในทะเล ไม่มีทิศทางที่แน่นอน ไม่รู้จะไปทางไหน คนเรารวยได้ทุกคน เพียงแต่ต้องมีแรงจูงใจหรือมีพลังที่มากพอ การสร้างเป้าหมายให้ประสบผลสำเร็จคือการทำสิ่งที่ยังเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ดังนั้นแรงจูงใจมีผลต่อความสำเร็จของคนเราเป็นอย่างมาก ดังนั้นคนที่สร้างความร่ำรวยทุกคน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องมีแรงจูงใจ อยากที่จะรวยหรือประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แววของผู้ประสบความสำเร็จในประการที่ 3 นี้คือ มีแรงจูงใจอยากประสบความสำเร็จ
แววของผู้ประสบความสำเร็จที่จะก้าวไปสู่ความร่ำรวยนั้นมีทั้งหมด 7 ประการ ผ่านมาแล้ว 3 ประการด้วยกัน ทุกๆท่านก็อยากตรวจเช็คดูว่าเรามีแววของความสำเร็จบ้างหรือเปล่า ผมเชื่อว่าทุกๆท่านมีแววของความสำเร็จอย่างแน่นอน เพราะถึงแม้บางประการยังไม่มีเราก็สามารถสร้างได้ ส่วนแววความสำเร็จอีก 4 ประการ โปรดติดตามตอนต่อไปในฉบับหน้า…

บทความโดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com

—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ

Related Posts

Comments are closed.