จุดเด่น 10 ประการของ R.I.T.

Rich Inter Training

จุดเด่น 10 ประการของ R.I.T.

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) เป็นสถาบันการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพได้ผลตามที่หน่วยงานองค์กร หรือผู้เข้าฝึกอบรมต้องการ มีเหตุผลหลายประการที่หน่วยงานและบุคคลทั่วไปให้ความไว้วางใจเลือกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลกร R.I.T. (Rich Inter Training) ด้วยเหตุผลดังนี้

1.วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพสูง

วิทยากรผู้อบรม อ. กร การันตี (อ. ธนกร เอี่ยมละออ) ผู้อำนวยการสถาบัน R.I.T.กรรมการผู้จัดการบริษัท ริช อินเตอร์เทรนนิ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านการฝึกอบรมมีประสบการณ์ มีความรู้ มีความสามารถในการอบรมมามากกว่า 20 ปี สามารถอบรมได้มากกว่า 10 หลักสูตร ด้วยประสบการณ์บวกกับบุคลิกการบรรยายที่มีพลัง กระฉับ กระเฉง กระตือรืนร้น มีความตั้งใจสูง มีการเตรียมความพร้อมที่ดีทุกครั้งในการอบรม – สัมมนา พร้อมด้วยการบรรยายที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย อธิบายยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจน ประกอบกับการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมมีมุขตลก และเป็นกันเอง จุดเด่นประการสำคัญคือ บรรยายได้ทั้งวันโดยผู้ฟังไม่เบื่อหรือหลับ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การอบรมที่ผ่านมามีคุณภาพได้ผลตอบรับจากผู้เข้าสัมมนาเป็นอย่างดี ผู้เข้าสัมมนาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ อ. กร การันตี (อ. ธนกร เอี่ยมละออ) เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญในด้านการฝึกฝนเป็นอย่างมาก ( Train The Trainer) ดังนั้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นวิทยากรมืออาชีพ, เทคนิคการเป็นพิธีกร,พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ หรือ Power Of Presentation จะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ (The Best Of Trainer) ผู้เข้าสัมมนาการอบรมปฏิบัติการทุกคน ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องการทันทีหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น

2.มีเกณฑ์มาตรฐานการอบรม อบรมแล้วได้ผลจริง เห็นพัฒนาการดีขึ้นอย่างชัดเจน

ด้วยประสบการณ์ ด้วยความเชี่ยวชาญ ด้วยความชำนาญของวิทยากร ทำให้การอบรม – สัมมนา แต่ละหลักสูตรวัดผลได้อย่างชัดเจน จนสามารถมองเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของผู้เข้าอบรม – สัมมนาได้ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการเช่น ถ้าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพที่สถาบันฯ วิธีการอบรมก็จะมีการฝึกปฏิบัติวัดผลตั้งแต่เริ่มอบรมวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการอบรม โดยบันทึกวีดีโอทุกครั้งที่ฝึกของผู้เข้าอบรม – สัมมนาทำให้สามารถมองเห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน จนวันสุดท้ายของการอบรมต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ดังนั้นการอบรมของของสถาบันฯ จึงได้ผลจริง มองเห็นพัฒนาการดีขึ้นอย่างชัดเจน

3.เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลตามที่ผู้เข้าอบรม – สัมมนาต้องการ

การอบรมที่สถาบันฯ หลักสูตรการอบรมส่วนใหญ่เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและเพิ่มพูนประสิทธิผล จนสามารถได้ผลเป็นที่น่าพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.รับผู้เข้าอบรม – สัมมนาแต่ละรุ่นจำนวนน้อย!!!

การอบรม – สัมมนาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ จำนวนผู้เข้าสัมมนายิ่งน้อยยิ่งดี เพราะจะทำให้การเอาใจใส่ดูแลการฝึกปฏิบัติเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นการติวเข้มชนิดตัวต่อตัวแบบโค้ชนักกีฬา นอกจากนี้ผู้เข้าอบรม – สัมมนาจะสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มข้น ฝึกปฏิบัติได้มาก ฝึกได้หลายรอบ ทำให้เห็นผล เห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รับผู้เข้าสัมมนาเพียงไม่เกิน 5 ท่านเท่านั้น!!! จากการอบรมฝึกปฏิบัติการที่ผู้เข้าสัมมนาจำนวนน้อยนี้ ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่ต้องการของผู้เข้าอบรม – สัมมนามาหลายต่อหลายรุ่น ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

5. มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตลอดชีวิต!!!! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เป็นจุดเด่นหรือสิทธิ์ประโยชน์อีกประการหนึ่งของผู้เข้าอบรม – สัมมนาที่สถาบัน R.I.T เป็นการอบรมที่ไม่ได้อบรมแล้วก็จบกันไป แต่เป็นการอบรมที่มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดชีวิต ทำให้อุ่นใจ เมื่อเจออุปสรรคปัญหาต่างๆ ในเวลาที่นำไปปฏิบัติจริงก็สามารถมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

6.ลงทะเบียนอบรมแล้วขอเลื่อนการอบรมได้ตลอดเวลา

เมื่อลงทะเบียนการอบรมที่สถาบันฯ ไม่ว่าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าอบรมหลักสูตรนั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดได้ สามารถขอเลื่อนการอบรม โดยขอเข้าอบรมหลักสูตรนั้นๆ ในรุ่นต่อไปได้ โดยไม่เสียสิทธิ์แต่อย่างใด

7.มีมาตรฐานการฝึกอบรมต้องสอบเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรม

การอบรมที่สถาบัน R.I.T. มีการประเมินผลก่อนอบรมและหลังอบรม มีเกณฑ์มาตรฐานในการอบรม ทั้งนี้เพื่อวัดผลให้เห็นเด่นชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นว่าก่อนอบรมและหลังอบรม บางหลักสูตรมีการสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ทั้งนี้เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่สูงขึ้นของผู้เข้าอบรม – สัมมนา

8.มีการบันทึก วีดีโอ เพื่อดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพูดทุกหลักสูตร ในขณะที่ผู้เข้าอบรม – สัมมนาแต่ละท่านฝึกปฏิบัติการพูด ทางสถาบันฯ จะทำการบันทึก วีดีโอในแต่ละรอบไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อดูพัฒนาการการพูด การบรรยายในแต่ละรอบว่าเป็นอย่างไร? ทำให้สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทางสถาบันฯ จะส่งมอบวีดีโอของท่านที่บันทึกไว้ กลับไปเพื่อไปดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงต่อไป

9.อบรมเชิงปฏิบัติการแล้วไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องเรียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!

กรณีผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการอบรม ผู้เข้าสัมมนา ต้องกลับมาฝึกปฏิบัติใหม่ อบรมใหม่หรือสอบใหม่ เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรม ทั้งนี้ทางสถาบันฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึง วัน เวลา ในการเข้ามาเรียนใหม่ในหลักสูตรนั้นๆ โดยผู้เข้าสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการอบรมแต่อย่างใด

10.วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเสียงครบครัน

นอกจากการอบรมที่สถาบันฯ จะมีความพร้อมในเรื่องการอบรมในหลักสูตรต่างๆ แล้ว การอบรมนอกสถานที่หรือ Inhouse Training ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงครบครับ เช่น ลำโพง , ขาตั้ง , เครื่องมิกซ์เสียง ,ไมค์ลอย, ไมค์Headset , เครื่องเล่น DVD , ไฟดิสโก้เทค เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของการอบรม – สัมมนาที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของสถาบันฯ